NL Eurohunt beukenhoutteer is beukenteer in zijn pure vorm, zonder toevoegingen of feromonen. Trekt over grote afstanden wilde zwijnen en edelherten aan en is door zijn gemiddelde consistentie zeer gemakkelijk te verwerken. Het is ideaal voor het schilderen van bomen en voederplaatsen. Het zal je verbazen hoe snel de beproefde beukenteer wild aantrekt met zijn unieke aantrekkingskracht. Topkwaliteit gemaakt van 2 keer gekookt beuken teer. Waarschuwing - houtteerVeroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. Als medisch advies nodig is, houd de verpakking of het etiket dan klaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

EN Eurohunt beech wood tar is beech tar in its pure form, without additives or pheromones. Attracts wild boar and red deer over long distances and is very easy to work with due to its medium consistency. It is ideal for painting trees and feeding places. You will be surprised how quickly the tried and tested beech tar attracts game with its unique attractiveness. Top quality made from 2 times boiled beech tar. Warning - wood tarCauses skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic organisms, with long-term effect. If medical advice is needed, have container or label ready. Keep out of the reach of children. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove any existing contact lenses if possible. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. If eye irritation persists: Get medical advice / assistance. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

 

FR Le goudron de bois de hêtre Eurohunt est du goudron de hêtre sous sa forme pure, sans additifs ni phéromones. Attire le sanglier et le cerf élaphe sur de longues distances et est très facile à travailler grâce à sa consistance moyenne. Il est idéal pour peindre les arbres et les lieux d'alimentation. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle le goudron de hêtre éprouvé attire le gibier avec son attrait unique. Top qualité à base de goudron de hêtre bouilli 2 fois. Avertissement - goudron de boisProvoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme. Si un avis médical est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette à portée de main. Garder hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact existantes si possible. Continuez à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

 

DE Eurohunt Buchenholzteer ist Buchenteer in Reinform, ohne Zusätze oder Pheromone. Zieht Schwarzwild & Rotwild über weite Entfernungen an und ist aufgrund der mittelflüssigen Konsistenz sehr gut zu verarbeiten. Es Eignet sich hervorragend für Malbäume und Kirrungen. Sie werden überrascht sein, wie schnell das altbewährte Buchenholzteer mit seiner einzigartigen Lockwirkung das Wild anzieht. Top Qualität aus 2 mal gesiedetem Buchenholzteer. Achtung - HolzteerVerursacht Hautreizung. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Buchenholzteer 310g tube

€ 6,90Prijs
incl.BTW